[rev_slider slidertitle="Slider Caballistas" alias="slider_caballistas" offset=""]

Capítol 1. Disposicions Generals: denominació, finalitats, domicili i àmbit territorial.

Article 1.- Denominació.

Amb la denominació d’ASSOCIACIÓ DE CAVALLlSTES EN DEFENSA DELS CAMINS I RUTES PÚBLlQUES es constitueix a Inca I'associació que, a I'empara de I'article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d'acord amb la Llei 1/2002 de 22 de març, i els seu s estatuts.

L'associació tendra una duració indefinida.

La seva durada serà indefinida, manco causa legal o estatutària de dissolució.

Article 2.- Finalitats.

Els fins de I'associació són:

a) Recuperar els drets de pas pels camins i rutes públiques i la transhumància.
b) Fomentar la recuperació de les races autòctones de les lIIes Balears.
c) Promocionar les concentracions i excursions amb cavalls per fomentar el contacte amb el medi ambient.
d) Recuperar antics valors socioculturals de la pagesia i les antigues tradicions d'ús de les rutes per les bèsties o equins en general.
e) Fomentar el turisme eqüestre per camins i rutes públiques.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3.- Domicili i àmbit territorial.

El domicili de I'associació s'estableix a la població de Pollença, i radica a la vivenda situada en el carrer Cecilio Metelo, 62, primer pis, de Pollença (CP 07460; lIIes Balears), sense perjudici d'un eventual canvi de domicili dins el seu àmbit territorial que es pugui produir per la causa que sigui.

El domicili social assenyala I'àmbit d'activitat principal de I'entitat (Illes Balears), si bé qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de I'àmbit territorial.

L’àmbit territorial i d’actuació propi de l’associació és el de les Illes Balears.

Capítol 2. Els membres de l'associació, els seus drets i les seves obligacions.

Article 4.- Els membres de l'associació.

Poden formar part de l'associació totes les persones majors de 14 anys. Hauran de presentar una sol•licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual, prendrà una decisió sobre ella en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l'Assemblea General més immediata. Els membres de I'associació estaran degudament enregistrats al llibre de socis de I'associació.

Article 5.- Drets dels membres

Són drets dels membres de l'associació:

1.- Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
2.- Elegir o ser elegit per als lIocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3.- Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4.- Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de I'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5.- Exposar a I'assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de I'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6.- Sol•licitar i obtenir explicacions sobre I'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de I'associació.
7.- Rebre informació sobre les activitats de I'associació.
8.- Fer ús dels serveis comuns que I'associació estableixi o tengui a la seva disposició.
9.- Formar part dels grups de treball.
10.- Posseir un exemplar dels estatuts.

Article 6.- Deures dels membres.

Són deures dels membres de I'associació:

1. - Ajustar la seva situació a les normes estatutàries.
2.- Complir els acords de l'Assemblea General i les normes que assentir la Junta Directiva per dur-Ios a terme.
3.- Satisfer puntualment les quotes que s'estableixin.
4.- Mantenir la col•laboració que calgui par al bon funcionament de I'associació.

Article 7.- Baixa de la condició de membre

Són causa de baixa de I'associació:

1. - Que ho decideixi la persona interessada, qui ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.
2.- No satisfer les quotes fixades.
3.- No complir les obligacions estatutàries.

Capítol 3. L'Assemblea General.

Article 8.- L'Assemblea General

L'Assemblea General és I'òrgan suprem de I'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. EIs membres de I'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda i convocada al manco quinze dies abans, decidiran per majoria els assumptes que siguin competència de l'Assemblea. Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

Article 9.- Facultats de I’assemblea General

L'Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts de I'associació.
b) Adoptar els acords relatius la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.
c) Controlar I'activitat i la gestió de la Junta Directiva.
d) Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual de les activitats.
e) Elegir els membres de la Junta Directiva, destituir-los ¡substituir-los.
f) Establir les línies generals d'actuació que permetin complir els fins de I'associació.
g) Fixar les quotes que els membres de I'associació hauran de satisfer.
h) Dissoldre i liquidar I'associació.

La relació de facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 10.- Règim de sessions.
L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop a I'any dins el mes de gener. L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment de la Junta Directiva o bé, quan ho sol•liciti un nombre de membres de l'Associació no inferior a un deu per cent de la totalitat; en aquest últim cas, ho farà dins un període no superior a 20 dies.

Article 11.- Convocatòria de I'Assemblea General.

La convocatòria de les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, es farà per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col•locaran en els lIocs que determinin, amb una anticipació mínima de 48 hores. La convocatòria s’adreçarà també individualment a tots els membres. La convocatòria especificarà el dia, I'hora i el lloc de reunió, com també I'ordre del dia. S'inclouran preceptivament en I'ordre del dia de l'Assemblea General qüestions suscitades per cada grup de treball, sempre que prèviament s’hagin comunicat a la Junta Directiva.

Les reunions de l'Assemblea General les presidirà el president de I'associació. Si no hi és, el substituiran successivament el vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

El secretari redactarà I'acta de cada reunió de l'Assemblea General i llegirà I'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. De tota manera I'acta i qualsevol documentació hauran d'estar a disposició dels socis al local social cinc dies abans.

Article 12.
L'Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria amb I'assist'encia d'un mínim de la meitat més un dels socis presents o representants. Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats. La segona convocatòria s’haurà de fer mitja hora després de la primera i en el mateix lloc, i s’haurà d'haver anunciat amb la primera.

Article 13.- Dels acords.

En les reunions de I'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l' associació.
Els acords es prendran per majoria simple de vots dels presents.
per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de I'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, caldrà un nombre de vots equivalent a dues terceres parts (2/3) dels assistents, tant en la primera convocatòria com en la segona. En qualsevol cas I'elecció de la Junta Directiva, sí es presenten diverses candidatures, es farà par acord de la majoria relativa dels socis presents i representats.

Capítol 4. La Junta Directiva.
Article 14.- Funcions i constitució

Regirá , administrarà o representarà l’associació la Junta Directiva, que està formada per:
a) el president de l’associació.
b) El secretari.
c) El tresorer.
d) 6 vocals.

L’elecció dels membres de la Junta directiva es farà per votació de l’Assemblea General. L’exercici del càrrec serà gratuït..

Article 15.- Durada del càrrec.

EIs membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de quatre anys. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:

a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius.
b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
e) Baixa com a membre de I'associació.
d) Sanció per una falta comesa en I'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableix I'article 13é, 20n. punt dels estatuts.

Article 16.- Facultats de la Junta Directiva.

La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar I'associació de la manera més amplia que reconegui la Llei; així mateix complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
e) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de I'associació.
d) Proposar a !'Assemblea General la defensa de I'establiment de les quotes que els membres de I'associació hauran de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords
que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i I'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de I'exercici següent.
g) Elaborar la memoria anual d'activitats i sotmetre-Ia a I'aprovació de I’Assemblea General.
h) Contractar esl empleats que I'associació pugui tenir.
i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
j) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de I'associació, i autoritzar els actes que aquests grups de treball projectin realitzar.
k) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hauran d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
I) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

1) Subvencions o altres ajuts.
2) L'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un Iloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

m) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crédit, o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipósit La disposició deIs fons es determina a I'article 30é.
n) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea Genera.
o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuida d'una manera específica a algun altre organ de govern de I'associació e Que Ii hagi estat delegada expressament

Article 17. - Règim de sessions

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seu membres decideixin, i en cap cas no podrà ser inferior a tres mesos.
Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol•lícita una tercera part dels membres que la composen.

Article 18.- Assistència i acords.

La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
Els membres de la Junta Directiva esta n obligats a assistir a totes /es reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, podran excusar-se'n. L’assistència del president o de les persones que el substitueixin hi serà necessària sempre.
La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19.- Delegació i representació.

La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços (2/3) dels seus membres.
També podrà anomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que la Junta els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20.- Actes de la sessió

Els acords de la Junta Directiva es faran constar a I'acta que aixecarà el secretari i es transcriurà al llibre d'actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà I'acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol 5. El president de I'associació.

Article 21.- El President

El president de I'associació també serà el president de la Junta Directiva. Són pròpies del president les funcions següents:

a) La direcció i representació legal de l'associació, per delegació de /'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) La presidència i la direcció dels debats, tant de I'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d). Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de I'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l'Assemblea General i la Junta Directiva.

El president serà substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vocal de més edat de la Junta.

Capítol 6. El tresorer i el secretari.

Article 22.- El Tresorer
El tresorer tindrà com a funció la custodia i el control deIs recursos de I'associació, com també I'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran d’ésser revisades prèviament pel president. Ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 23.- El secretari.

El secretari custodia la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar les certificacions que calgui lliurar, i també portar al dia el llibre de registre de socis.

Capítol 7. Les comissions o grups de _treball.

Article 24.- Comissions i Grups de Treball.

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, la plantejaran els membres de I'associació que vulguin formar-lo, que n'assabentaran la Junta Directiva i explicaran les activitats que s'han proposat dur a terme.
La Junta Directiva n'aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o grups de treball sempre que compti amb el suport d'un grup mínim de dos socis.
La Junta Directiva es preocuparà d'analitzar les diferents comissions o grups de treball. Un cop al mes I'encarregat presentarà a la Junta un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol 8. El regim econòmic.

Article 25.- El Patrimoni.

L'associació no té patrimoni fundacional.

Article 26.- Recursos.

Els recursos econòmics de I'associació es nodriran de:

a) Les quotes que fixi I'Assemblea Genera. par als seus membres.
b) Les subvencions oficials o particulars.
c) Les donacions, herències o llegats.
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27.- Quotes dels membres.

L’Assemblea General podrà preveure la possibilitat d’establir quotes d’ingrés o quotes periòdiques ordinàries o extraordinàries.
Tots els membres de l’associació tenen l’abligació de sostenir-la econòmicament , mitjançant quotes, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

Article 28.- Exercici pressupostari.

L'exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedara tancat el 31 de desembre.

Article 29.- Disposició dels comptes.

En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments de credit o d’estàlvia, hi figuraran les signatures del president, el tresorer, el secretari i un vocal.
Per poder disposar del fons n'hi haurà prou amb dues firmes, de les quals una haurà de ser necessàriament la del tresorer o be del president.

Capítol 9. La dissolució.

Article 30.- Dissolució de I'associació.

L'associació podrà ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 31.- Liquidació.

Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de I'associació, com a la finalitat, I'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
L'assemblea esta facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari. Els membres de l’associació estan exemptes de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

El romanent net que resulti de la liquidació es lliura directament a I'entitat benèfica o associació sense ànim de lucre que designi I'Assemblea General. Les funcions de liquidació i execució dels acords a que fan referencia els números anteriors d'aquest mate ix article serà competència de la Junta Directiva, si l'Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.